Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №33 Дніпропетровської міської ради

 

Сторінка медичного працівника

ПЛАН   РОБОТИ  МЕДСЕСТРИ 

 

 

1.1.        Організаційна  робота

 

 

 

Заходи

Термін виконання

Відпові-дальний

При-мітки

 1.

Скласти та затвердити  план-графік роботи  медсестри.

вересень

медсестра

 

 2.

Прийом   дітей-новачків  до  ДНЗ.

Протягом року

медсестра

 

 3.

Систематичне     ведення      всієї обов`язкової медичної документа-ції  за  встановленою  формою.

 

Протягом року

 

медсестра

 

 4.

Участь  у  педрадах,  нарадах  за  участю  завідуючої, на  які  вино-сяться  питання  фізичного  вихо-вання  та зміцнення  здоров`я  дітей.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 5.

Аналіз  стану  захворюваності  з  медичним  і  педагогічним  персо-налом  ДНЗ.

 

медсестра

вихова-телі

 

 6.

Участь  у  батьківських  зборах

Протягом року

медсестра

вихователі

 

 7.

Участь  у  роботі  з  батьками  дітей  за  питаннями  організації  харчу-вання  у  домашніх  умовах.

Протягом року

медсестра

вихователі

 

 8.

Проведення  подачі  заявок  на  ме-дикаменти,  придбання  медикамен-тів,  списання  їх  за  нормами.

Протягом року

 

медсестра

 

 

 

1.2.        Лікувально-профілактична  робота

 

 1.

Проведення  антропометричних  вимірювань  дітей:

-         від  2  до  3  років

-         від  3  до  6  років

 

вересень

 

медсестра

 

 2.

Організація  поглибленого  медог-ляду  дітей  3 – 6 років  лікарями-спеціалістами.

 

 

медсестра

 

3.

Надання   медичної   допомоги  ді-тям,   які  захворіли,  забезпечення  їхньої  ізоляції  до приходу батьків.

 

Протягом року

 

медсестра

 

 

 4.

Обстеження  дітей  та  співробітни-ків  на  ентеробіоз  та  гельмінтоз.

 

 

медсестра

 

 

 5.

Забезпечення     медико-педагогіч-ного   контролю  за  фізичним  ви-хованням  дітей,  виконання  режи-му  дня.

 

Протягом року

 

вихователі

медсестра

 

 

 6.

Ведення   нагляду  за  виконанням  санітарно-гігієнічних  правил  при-готування   їжі  та  термічною   об-робкою   продуктів.

 

Протягом року

 

медсестра

 

 

 7.

Участь  у  складанні   перспектив-ного  та  щоденного  меню.

Протягом року

 

медсестра

 

 8.

Забезпечення  вхідного  контролю  якості  продуктів.

Протягом року

 

медсестра

 

 9.

Перевірка  якості  приготовленої  їжі    та    ведення    за    формою  бракеражного    журналу.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

10.

Підрахунок  калорійності  раціону.

Протягом року

 

медсестра

 

11.

Проведення  С-вітамінізації.

Протягом року

 

медсестра

 

12.

Оздоровлення  дітей  кисневою  пінкою.

Протягом року

 

медсестра

 

13.

Контроль  за  закладкою  продуктів  до  котла.

Протягом року

 

медсестра

 

14.

Контроль  за  зберіганням  та  термінами  реалізації  продуктів,  що  швидко  псуються.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

15.

Контроль  за  харчуванням  дітей  та  дотриманням   методики  про-ведення   цього   процесу.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

16.

Забезпечення  медичного  кабінету  необхідними  ліками  та  медични-ми  інструментами.  

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

17.

Організація  та  проведення  долікування   дітей.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

 

1.3.        Оздоровча  робота

 

 1.

Розробка  раціонального  режиму  для  всіх  вікових  груп  на:

-         навчальний  рік

-         літній  період

 

 

завідуюча

медсестра

 

 

 2.

Контроль  за  проведенням  поточ-них  та  генеральних  прибирань та  розподілом  обов`язків  серед  тех-нічного  персоналу.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

 3.

Контроль  за  виконанням  правил  миття  посуду  (дезінфекції)  в  групах.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

 4.

Контроль  за  дотриманням  вимог  під  час  карантину.

 

 

медсестра

 

 5.

Проведення  санмінімумів  із  працівниками  ДНЗ.

 

 

медсестра

 

 

1.4.        Санітарно-просвітницька  робота  

 

1.

Проведення  співбесід  із  батьками  та  співробітниками  з  підвищення  санітарно-гігієнічних  знань.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

2.

Проведення  бесід  і  консультацій  із  батьками  з  питань  раціональ-ного  харчування  дітей, профілак-тики  різних  захворювань,  попе-редження  дитячого  травматизму.

 

 

Протягом року

 

 

 

медсестра

 

 

3.

Проведення  індивідуальних  бесід  із   батьками   про   стан   здоров`я  дітей.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

4.

Забезпечення  всіх  вікових  груп  «Санбюлетнями»  за  різною  тема-тикою:

·        «Профілактика  вітряної  віспи»;

·        «Попередження  кишкових  інфекцій»;

·       «Попередження  захворювань  на  туберкульоз».

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

медсестра

 

 

5.

Оформлення    куточку    просвіт-ницької  літератури   для   праців-ників   та   батьків.

 

грудень

 

медсестра

 

 

 

1.5.        Протиепідемічна  робота

 

1.

 

Складання  плану  профілактичних  щеплень     на    рік    та    суровий  контроль    за   його    виконанням .  Аналіз   виконання   плану. 

 

 

 

 

медсестра

 

 

2.

Доведення    до    відома    батьків  термінів   щеплень   дітей.

 

 

Протягом року

медсестра

вихователі

 

3.

Контроль  за  зберіганням  та  ви-користання    дезінфікуючих&n66bsp;  та  мийних    засобів.

 

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

4.

Проведення    планового    обсте-ження   дітей   на  педикульоз  та  коросту.

 

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

5.

 

Проведення  протиепідемічних  та  гартувальних   заходів   щодо   бо-ротьби   з   грипом   та    іншими  респіраторними  захворюваннями.

 

 

 

медсестра

 

 

6.

Проведення  планового  обстежен-ня  всього  персоналу  на  кишкову  паличку.

 

 

медсестра

 

 

7.

Контроль  за  проведенням   ран-кового   прийому   дітей.

 

Протягом року

 

медсестра

 

8.

Складання  плану  проходження  та  контроль  за  термінами  про-ходження  персоналом  медогляду.

 

 

 

завідуюча

медсестра

 

9.

На   час   карантину   контроль   за  дотриманням  ізоляції  груп  у  при-міщенні   та   на   ігрових   майдан-чиках.

 

 

 

медсестра

 

 

10.

Складання  плану  заходів  під  час  наявності   інфекційних   захворю-вань,  контроль  за  їх  виконанням.

 

 

 

медсестра

 

 

11.

Суворий  контроль  за  прийомом&nnbsp;bsp; до   ДНЗ   дітей,   які   хворіли   на  кишкові   інфекції.

 

 

 

медсестра

 

 

 

1.6.        Санітарно-гігієнічна   робота

 

1.

Контроль  за  санітарним  станом  приміщень,  ігрових  майданчиків.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

2.

Контроль  за  повітряно-темпера-турним   режимом.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

3.

Контроль   за   виконанням   спів-робітниками   правил   особистої  гігієни.

 

Протягом року

 

 

медсестра

 

 

4.

Контроль  за  своєчасною  зміною  постільної    білизни,     рушників,  серветок,    якістю   прання.

 

Протягом року

 

 

медсестра