Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №33 Дніпропетровської міської ради

 

План Роботи на 2020-2021 н. р.

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ  ПЛАН РОБОТИ

ВЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА

 

Гети  Людмиили  Анатоліївни

 

на 2020 -  2021 н. р.

 

 

1.      Оформлення ділової документації

Види документації

 

Термінзаповнення

Примітка

Витяги з протоколів з ОПМПК на кожну дитину.

Книга обліку дітей.

Картка мовленнєвого розвитку  кожної дитини.

Індивідуальна картка розвитку кожної дитини.

Графік роботи.

Річний план роботи.

Книга аналізу результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми.

Книга взаємозв’язку між учителем – логопедом і вихователями групи.

План індивідуальної роботи.

План занять у підгрупах.

 

за графіком ОПМПК

за потребою

вересень

вересень

вересень

вересень

вересень – січень – травень 

упродовж року

вересень

упродовж року

 

 

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

Примітка

·         Скласти і затвердити план, графік роботи.

·         Ознайомити з графіком роботи вихователів та батьків.

·         Обстежити мовленнєвий та інтелектуальний розвиток дітей дошкільних груп  КЗОДНЗ  № 33.

·         Оформити документи для проведення засідання РПМПК та ОПМПК для влаштування дітей до групи з порушеннями мовлення на наступний навчальний рік

·         Комплектування групи згідно психолого – педагогічного висновку та віку дітей.

·         Оцінка актуального стану психологічного, мовленнєвого розвитку дітей за результатами діагностики.

·         Здійснювати моніторинг розвитку дітей.

 

серпень

 

вересень

 

за графіком ОПМПК

 

 

 

за графіком

 

 

 

вересень – січень – травень

 

 

 

 

 

2.      Організаційна робота

 

·         Заповнити картки мовленнєвого розвитку, індивідуальні картки розвитку. Скласти  план індивідуальної корекційної роботи на кожну дитину.

·         Представити на ПМПК дошкільного закладу доповіді про дітей, які розпочали навчання в групі з порушенням мовлення.

 

 

 

упродовж року

 

 

січень – травень

 

 

3.      Навчальнокорекційнаробота

Зміст роботи

Термін виконання

Примітка

1.Робота над лексикою:

-вчитирозумітислова-назвипредмітівявищ, дій. Вимовлятиці слова показувати, малювати.

-вчитикласифікувати слова за темами:

                   а)частинитіла, ім.’ядітей;

                   б)форма, розмір, колір,кількість;

                    в)орієнтуватися у часі;

                   г)орієнтуватися у просторі;

-   Вчити правильно розуміти і точно співвідносити слово з предметом, явищем, дією.

- Збагачуватисловниковий запас, уявлення про навколишнійсвіт.

- Розвиватиемоційну, виразнумову, нормальний темп мови.

- Виділяти в реченні слово, на яке падаєлогічнийнаголос, виділятице слово інтонацією.

·         Підготовка до навчанняграмоти:

формування уявлення про зуки і літери.

·         Розвиватидрібну моторику пальців рук

·         Знайомити з літерами, аналізпрямих та оберненихскладів.

·         Ігри з дрібнимиіграшками. Робота з пластиліном , глиною.

·         Малювання в зошитахелементи букв.

 

 

2. Робота над фонематичним складом слів:

·         Вчитидітейрозрізняти не мовні звуки;

·         Готувати до засвоєннязвуко-складового ряду;

·          Проводитислухо – вимовнудиференціаціюзвуків;

·          Формуватифонематичніпоняття;

·         Закріплюватинавичкивизначенняпозиціїголоснихзвуків;

·          Формуватиграматичноправильнумову;

 

3. Робота над диханням і голосом:

·         Вчитидітей правильно користуватися голосом під час розмови;

·         Розвиватифізіологічне і мовнедихання;

·       Під час виконаннядихальнихвправ , стежитищобдитинадихаладіафрагмально.

4. Роботаз граматичнимикатегоріями і формами:

·         Доповненнядеякихкатегорій та форм

слів, дієслів, особистогозайменника «я».

·         Вправа на змінувідмінкових форм

іменника в залежностівідприйменникаабопитання.

·         Вправи на розумінняприйменників.

·         Вчитикористуватисядеякимиграматичними категоріями в самостійній  промові(прийменники, займенник)

·         Тренуватизмінюватидієслова за питаннями.

·         Грамматично оформлюватифрази.

·         Викликати мовленнєвий імпульс до спілкування з іншимидітьми і дорослими.

·         Виховувативміння і бажанняслухатипромову.

·         Вчитирозумітизапитання та спонукатидітейвідповідати на них.

·         Мовніігри: дидактичні ,рольові, рухливі.

·         Вчитирозгорнутої, описовоїмови.

·         Вчитипереказувавтиблизькодо тексту

 короткіоповідання, казки.

·         Навчитискладатирозповідь по картинці,

посерії картинок з допомогоюпитань

·         Аналізречень, схемиречень.

·         Виховуватифонематичний слух і

слухову увагу.

5. Робота на закріпленняекспресивної і імпресивноїмови:

·         Навчитидітейвизначатинапрям звуку і

висоту звуку.

·         Тренувати у виконаннісловесних

інструкцій.

·         Ігри та вправи, якісприяютьрозвитку

тактильно-кінестетичнихвідчуттів.

·         Формування фразового мовленнявід

однослівних до двухслівнихсловосполучень і фраз.

·         Вправи для розвиткузагальної моторики.

·         Заучування на пам'ятьвіршів.

·         Використанняфонетичноїритміки,проспівуванняголосних з тривалим і плавнимрухом рук, ігризі слогами, ,використанняпісень, потішок.

·         Формуватифонематичнісприйняття.

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

За планом

 

постійно

 

 

постійно

 

 

 

 

постійно

 

 

 

за планом

 

за планом

 

 

за планом

 

Впродовж року

 

Впродовж року

 

за планом

 

постійно

 

 

Впродовж року

 

 

 

 За планом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Робота з батьками.

Зміст роботи

Термін

виконання

Примітка

Здійснювати роботу « Інформаційного бюро» групи:

·         Новини дня;

·         Результати корекційної роботи з кожною дитиною;

 

·         Сторінка подяки батькам (за сумлінне виконання домашніх завдань; за активну участь у заходах та підготовці до них; за цікаві пропозиції, тощо).

·         Говорять батьки (відгуки батьків про результати корекційної – розвивальної роботи з дитиною, про цікаві форми співпраці з учителем – логопедом, тощо).

 

Участь у батьківських зборах на тему :

·         «Роль родини в корекції мовленнєвих порушень .»

·          «Підсумки корекційної роботи: рівень готовності вашої дитини до навчання у школі.»

 

Інформація до батьківського куточка::

·         Консультація :«Чи знаєте ви про взаємозв’язок дрібної моторики пальців рук і мовлення?»

·         «Артикуляційнагімнастика перший крок у корекціїзвуковимови для дітейіз ЗНМ» Що мають знати батьки про вади мовлення в дошкільному віці.

·          Консультація: «Поради батькам, які виховують дитину із затримкою психічного розвитку.»

 

Використовувати аудіо матеріали з метою проведення індивідуальних консультацій з батьками, де аналізується розвиток мовлення, комунікативні навички дитини.

Організовувати обстеження дітей у дитячого  невролога, психіатра.

Організовувати обстеження дітей в інших лікарів (вузьких фахівців).

Здійснювати роботу “Скриньки довіри”.

Індивідуальні консультації, поради, рекомендації, розв’язання  проблемних ситуацій.

 

упродовж року

 

за запитом батьків

 

за потребою

 

 

 

за потребою

 

 

 

 

вересень

 

              лютий

 

 

листопад

 

 

січень

 

 

 

жовтень

 

 

листопад

 

 

 

за потребою

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

5.      Співпраця з вихователями

                Зміст роботи

Термін

виконання

Примітка

Діагностико – проектна діяльність:

·         Познайомити фахівців закладу з результатами діагностичного обстеження мовленнєвого та розумового розвитку дітей групи.

·         Провести логопедичну годину з участю вихователів групи:

-        аналіз діагностики, індивідуальні особливості мовлення та вибір засобів колекційного впливу для кожної дитини групи;

-        динаміка розвитку дітей.

 

·         супервізія перспективних планів спеціалістів:

-        відповідність поставлених завдань діагностичним даним;

-        виконання завдань інваріантної частини змісту програми;

-        взаємодоповнення цілей і завдань по всім видам діяльності.

·         Вести зошит взаємозв’язку між учителем – логопедом, вихователями і спеціалістами медико – психолого – педагогічної служби  для підвищення рівня корекційної – розвивального процесу.

 

·         Здійснювати взаємовідвідування занять з розвитку мовлення

 

Консультативна діяльність:

·         Провести консультацію для вихователів логопедичних груп:

« Як допомогти дитині із затримкою психологічного розвитку.»

 

 

вересень

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

1 р/кв.

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

6.      Співпраця з спеціалістами  ДНЗ

Зміст роботи

Термін виконання

Примітка

Взаємодія з фахівцями з метою вироблення єдиних вимог у здійсненні корекційно – розвиваючої роботи з дітьми.

Спільна робота з психологом:

- вивченнярівняпізнавального , соціально – особистіснихособливостейдітейлогопедичноїгрупи;

- участь у проведенні ПМПК в дошкільному закладі

Спільна робота з муз керівником

- Підготовка до свят, (відбірвіршів, прийомивідпрацюваннявимови, особливостізаучування )

-Проспівуванняслогів та слів для профілактикизаїкання;

- Відпрацьовуваннявіршів до свят;

- проведення логоритмічних занять;

Спільна робота з інструктором з фізичної культури:

-відпрацьовування  рухів до логоритмічнихзавдань.

 

 

постійно

 

7.      Підвищення професійної компетентності

Зміст роботи

Термін виконання

Примітка

Провести семінар “Особливості проведення роботи ДНЗ з дошкільниками із затримкою психічного розвитку”.

Виступи на педрадах.

Опрацювання науково – теоретичної та методичної  літератури з проблем розвитку та корекції мовлення дітей дошкільного віку.

 

Участь у методичних об’єднаннях району, міста.

листопад

 

               січень

 

упродовж року,

 

 

згідно плану